Nếu bạn không tìm thấy cách giải quyết vấn đề trong phần Câu hỏi thường gặp , bạn có thể gửi ticket để nhận sự hỗ trợ của chúng tôi .